Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 13. Films and cinema

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:25' 24-03-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
*Listen to this piece of music and answer the question
“In which film have you heard this song?”
* If you are to describe this film, what should you tell people about it?
Unit 13: Writing
Describing a film
1. Vocabulary
*Voyage (n): [`vɔiidʒ]
*Iceberg (n): [`aisbə:g]
*Tragic (a): [`trædʒik]
*Sink (v): [siηk]
Bi thảm, bi thương
( sank, sunk)
Chìm, đắm xuống
Núi, tảng băng trôi
Romeo and Juliet love each other very much, but they are prevented by their parents. Therefore, they kill themselves.→ Their love story is tragic.
cuộc hành trình dài
Unit 13: Writing
Describing a film
* Voyage (n): [`vɔiidʒ]
*Iceberg (n): [`aisbə:g]
*Tragic (a): [`trædʒik]
*Sink (v): [siηk]
Núi/ tảng băng trôi
Sự bi thảm, bi thương
(Sank, sunk)
Chìm, đắm xuống
*Rub out and remember:
cuộc hành trình dài
Of all the films I have seen, Titanic is the one I like best. Titanic is a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner( ship) on its first voyage across the Atlantic ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, and although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.
What is the name of the film?
What kind of film is Titanic?
What is it about?
Where is it made?
What is it based on?
Who is/ are the main character(s)?
What do you know about the character(s)?
Does the film have a happy or a sad ending?
2.Task1: Read the passage and answer the questions
Titanic
Titanic is a tragic love story
liner( ship) on its first voyage across the
The film is made in America.
It is based on the true story of the Titanic
characters are Jack Dawson and Rose
and generous adventurer. While on board,
he saves Rose DeWitt Bukater from killing
herself, and although she is already
1
2
3
4
5
6
7
8
film
The main
Jack Dawson is a young
engaged, the two fall in love.
Atlantic Ocean.
disaster that occurred in 1912.
DeWitt Bukater.
It is about the sinking of a luxury
3. An outline for a description of a film
*A topic sentence: - introduce the main idea
*Supporting sentences:
+ title of the film
+ type of the film ( It is a/an………………film)
+ plot of the film ( It is about…………………….)
+ filming place ( The film is made in……………….)
+ (based on) ( It is based on…………………………..)
+ main character(s) ( The main character(s) is/are……)
+ its ending
*Concluding sentence:- give final comment on the topic (optional)

*Verb tenses: the present simple tense
(Of all the films I have seen ………… is the one I like best)
Notes:
The Philosopher’s stone
3.Task 2: Look at the pictures. What film is it?
Summary of “ The Philosopher’s stone”
*Title: The Philosopher’s Stone
*Type: fiction film
*Plot:
Harry Potter, an orphan who escapes his miserable childhood
to attend Hogwarts where he begins
*Filming places: The United Kingdom and the United States
*Based on: “Harry Potter and The chamber of Secrets” by J.K Rowling
to learn his magic.
The stone is destroyed and the heroic acts of Harry and his friends win a House Cup.
Harry Potter, a boy who prevents the theft of the philosopher’s stone, which grants immortality to its owner.
*Main character:
* Ending:
You may begin with “Of all the films I have seen, The philosopher’s stone is the one I like best………………………………………….
Of all the films I have seen I like The Philosopher’s Stone best. It is a fiction film. It is about Harry Potter, an orphan who escapes his miserable childhood to attend Hogwarts where he begins to learn his magic. The film is made in the United Kingdom and the United States. It is based on Harry Potter and The Chamber of secrets by JK Rowling. The main character is Harry Potter, a boy who prevents a theft of the Philosopher’s stone, which grants immortality to its owner. Although the philosopher’s stone is destroyed in the end, the heroic acts of Harry and his friends win a House Cup. The film has a suitable ending. The good always defeats the evil.
A sample of writing
IV.HOMEWORK
1. Rewrite the description of “ The philosopher’s stone”
2. Write about a film you have seen
( about 100 words)
 
Gửi ý kiến